Informatie over tarieven en vergoedingen op een rij

Fysiotherapie wordt alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wilt u zelf controleren hoeveel behandelingen uw zorgverzekeraar vergoed? 

Bij sommige aandoeningen wordt vanaf de 21ste behandeling, fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Deze aandoeningen staan op de chronische lijst fysiotherapie. Wij informeren u als dit het geval is.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Indien u niet voor fysiotherapie bent verzekerd, betaalt u de fysiotherapie zelf. Ons tarief is € 30,- voor fysiotherapie en € 42,- voor gespecialiseerde fysiotherapie zoals manuele therapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie.

* Als u al eerder in 2018 fysiotherapie hebt gehad, raadpleeg dan de zorgverzekeraar over hoeveel behandelingen u nog over hebt en vertel het ons.

* Neem bij het eerste bezoek uw ID mee, denk aan uw paspoort, id kaart, rijbewijs, of vreemdelingendocument.

Tarieven 2018

De tarieven uit het onderstaande overzicht gelden voor cliënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie.

Behandeling Tarief
Zitting fysiotherapie, incl. Shock Wave: € 30,-
Zitting manuele therapie: € 42,-
Zitting oedeemtherapie: € 42,-
Zitting psychosomatische fysiotherapie: € 42,-
Toeslag aan huis behandeling: € 13,50
Screening DTF: € 13,50
Intake en Onderzoek: € 42,50
Eenmalig consult: € 52,-

Voorwaarden behandeling fysiotherapie 2018

Hartelijk welkom bij Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein. Graag maken wij u attent op het volgende.

✓    Fysiotherapie wordt alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wilt u zelf controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie uw zorgverzekeraar vergoedt?

Bij sommige aandoeningen wordt vanaf de 21ste behandeling, fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Wij informeren u als dit bij u het geval is.

Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, betaalt u de fysiotherapie zelf. Ons tarief is € 30,- voor fysiotherapie en € 42,- voor gespecialiseerde fysiotherapie zoals manuele therapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie.

✓    Als u al eerder in 2017 fysiotherapie heeft gehad, wilt u dan aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel behandelingen u nog over heeft en het ons mededelen?

✓    U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de limiet van het aantal vergoede behandelingen fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen boven de limiet van uw zorgverzekeraar betaalt u zelf.

✓    Wij doen mee met twee kwaliteitsonderzoeken, het LIPZ en Kwaliteit in Beweging. De gegevens worden anoniem aangeleverd. Als u hier bezwaar tegen heeft wilt u dit dan aan uw fysiotherapeut melden? Daarnaast vragen wij of u wilt deelnemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek, de CQ index.

✓    Afspraken die langer dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of niet worden nagekomen krijgt u zelf de rekening. Het verlettarief dat wij rekenen is € 25,- voor fysiotherapie en €35,- voor manuele therapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie. U kunt altijd de voicemail inspreken of ons een email sturen.

✓    Wij vragen u om voor iedere behandeling een grote schone handdoek mee te nemen.  

Met vriendelijke groet,


Erik de Groot, Magda Janson, Brigit Kapteijn, Debby Moerkerk en Markwin van Veelen
 

Privacy Policy

Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsgegevens
 • Burgerservice nummer
 • Gezondheidsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) bewaart Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein de volgende persoonsgegevens zoals gevraagd bij de intake:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Gezondheidsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing:
 • Doorverwijzing;
 • Uitvoeren van de behandelovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Functie, discipline; 

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Functie, discipline

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties 
 • Deurwaarder
 • Het digitaal verstrekken van huiswerkoefeningen
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein  

Van Aalstlaan 392

2722 RX Zoetermeer

0793314293

info@fysiopalenstein.nl

Openingstijden

Zoetermeer
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


7:30 - 18:00
7:30 - 21:00
7:30 - 17:00
7:30 - 18:00
7:30 - 17:00


Stompwijk
Dinsdag


7:30 - 12:00
Vrijdag 7:30 - 12:00